กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางจิรพร  กิตติธีรนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายประจักษ์  วิเชียรศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเทอดวิทย์  ไชยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางวิริยาภรณ์  มนตรีโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวสุกัลยา  ยกน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายสมนึก  ชูเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมพงษ์  ศรีนิลทา
ครูชำนาญการพิเศษ
ดร.สวัสดิ์  กมล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปราณี  ลำมะนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ พ.ต.ปัญจา  อุ่นพิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวันวิสา  อุ่นพิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนภาเพ็ญ  นาชัยเวียง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววสา  จันทรศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินพร  บิลจรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววลักษวรรณ  ไพรแสน
ครูชำนาญการ
นางสาวกรัณฑ์เพชร  สายเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุศิริ  แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธิดารัตน์  ประเสริฐสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมจิต  อินทรชาติ
ครูชำนาญการ
นางประสบพร  ขันประกอบ
ครูชำนาญการ
นายกริชสุวรรณ  ศรีพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัชรา  ภูดินดาน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไลวรรณ  ขันธวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐกมล  ปัจมนต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเดชนรสิงห์  รัตนพล
ครูชำนาญการ
นางสาวณภัสสรณ์  วิชญ์ศรีนุเสน
ครู
นายสุรินทร์  ทวยหมื่น
ครูชำนาญการ
นายวิทยา  ภาวะลี
ครู
นางนุชศรา  โด่งพิมาย
ครูชำนาญการ
นายคมสันต์  อุดมศักดิ์
ครู
ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ  ระวิโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร  ศรีชิณราช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรรณี  ภิบาลวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสัมฤทธิ์  บุญยะโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชีวารัตน์  ชาระมาตย์
ครู
นางเพชรสร  อุทัยสาร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางโสภิดา  เสนารัตน์
ครูชำนาญการ