กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเทอดวิทย์  ไชยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายประจักษ์  วิเชียรศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวกรัณฑ์เพชร  สายเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายสุรินทร์  ทวยหมื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางอัชรา  ภูดินดาน
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางวิริยาภรณ์  มนตรีโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววลักษวรรณ  วาเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัลยา  ยกน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ พ.ต.ปัญจา  อุ่นพิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวันวิสา  อุ่นพิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินพร  บิลจรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุศิริ  แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธิดารัตน์  ประเสริฐสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประสบพร  ขันประกอบ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมจิต  อินทรชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกริชสุวรรณ  ศรีพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไลวรรณ  ขันธวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐกมล  ปัจมนต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเดชนรสิงห์  รัตนพล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณภัสสรณ์  วิชญ์ศรีนุเสน
ครูชำนาญการ
นายวิทยา  ภาวะลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนุชศรา  โด่งพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายคมสันต์  อุดมศักดิ์
ครูชำนาญการ
นางสุภาพร  ศรีชิณราช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรรณี  ภิบาลวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสัมฤทธิ์  บุญยะโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชีวารัตน์  ชาระมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางโสภิดา  เสนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัญตรพักตร์  ศรีคะเณย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตนาภรณ์  สาบุตร
ครูชำนาญการ
นายไพฑูรย์  แสนเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณฑิรา  โสภาวะนัส
ครู
นางนิตราพันธ์  สีหากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิรัลฐิตา  บุญยนันท์สิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนภัสนันท์  ศรีคุณ
ครูชำนาญการ
นายจักรพงษ์  น้อยสีภูมิ
ครู
นางสาวเมธียา  มาตย์จันทร์
ครู
นางสาวอรวรรยา  เย็นวัฒนา
ครู
นางสาวสิริรักษ์  เขียวละออง
ครู
นางสาวพรพินิจ  นิจสุข
ครู
นางสาวมัทยาภรณ์  รังษีคาร
ครูชำนาญการ
นางสาวสุวิมล  สีแสงสว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวจินตนา  โพธิจักร
ครูผู้ช่วย
นางสาวรัชนีกร  ตุ้ยศักดา
ครูผู้ช่วย