กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายสมนึก  ชูเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายสุรินทร์  ทวยหมื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวกรัณฑ์เพชร  สายเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางวิริยาภรณ์  มนตรีโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาววลักษวรรณ  วาเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวสุกัลยา  ยกน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประจักษ์  วิเชียรศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเทอดวิทย์  ไชยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ พ.ต.ปัญจา  อุ่นพิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวันวิสา  อุ่นพิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินพร  บิลจรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุศิริ  แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธิดารัตน์  ประเสริฐสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประสบพร  ขันประกอบ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมจิต  อินทรชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัชรา  ภูดินดาน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกริชสุวรรณ  ศรีพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไลวรรณ  ขันธวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐกมล  ปัจมนต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเดชนรสิงห์  รัตนพล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณภัสสรณ์  วิชญ์ศรีนุเสน
ครูชำนาญการ
นายวิทยา  ภาวะลี
ครูชำนาญการ
นางนุชศรา  โด่งพิมาย
ครูชำนาญการ
นายคมสันต์  อุดมศักดิ์
ครูชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ  ระวิโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร  ศรีชิณราช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรรณี  ภิบาลวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสัมฤทธิ์  บุญยะโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชีวารัตน์  ชาระมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพชรสร  อุทัยสาร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางโสภิดา  เสนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณฑิรา  โสภาวะนัส
ครู
นางนิตราพันธ์  สีหากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิรัลฐิตา  บุญยนันท์สิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจักรพงษ์  น้อยสีภูมิ
ครู
นางสาวเมธียา  มาตย์จัทนร์
ครู
นางสาวมัทยาภรณ์  รังษีคาร
ครู