รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวเมธียา มาตย์จันทร์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.ม.
สาขาวิชา ::
  การสอนฟิสิกส์
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  087-225-6762