รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวสุวิมล สีแสงสว่าง
ตำแหน่ง ::
  ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ::
  ค.บ.
สาขาวิชา ::
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เว็บไซต์ ::
  www.rwsci.net
เบอร์โทรศัพท์ ::
  0982504187