รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสัมฤทธิ์ บุญยะโพธิ์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  วท.ม.
สาขาวิชา ::
  ชีววิทยา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  089-576-2816