รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายธนกฤต ขันธวัฒน์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.ม.
สาขาวิชา ::
  การบริหารหารศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-768-2634