รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวณภัสสรณ์ วิชญ์ศรีนุเสน
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ::
  วท.บ.
สาขาวิชา ::
  ฟิสิกส์ประยุกต์
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  088-533-9165