รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวมัทยาภรณ์ รังษีคาร
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  082-305-6691