รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวสิริรักษ์ เขียวละออง
ตำแหน่ง ::
  ครู
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.บ.
สาขาวิชา ::
  วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  089-421-7973