รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายสุรินทร์ ทวยหมื่น
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  การบริหารการศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
อีเมล์ ::
  surin.thu@gmail.com
เว็บไซต์ ::
  www.rwsci.net
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-749-9487