รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  ว่าที่ พ.ต.ปัญจา อุ่นพิกุล
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.บ.
สาขาวิชา ::
  เคมี
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  083-287-8900