รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวพรพินิจ นิจสุข
ตำแหน่ง ::
  ครู
วุฒิการศึกษา ::
  ค.ม.
สาขาวิชา ::
  คอมพิวเตอร์ศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-917-8667