รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวณัฐกมล ปัจมนต์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.บ.
สาขาวิชา ::
  ฟิสิกส์
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-049-0962