กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางยุพเรศ  แหล่งสะท้าน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางนภสร  สนิทนวน
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางณพิชชา  เมืองวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางธัญพร  นามไพร
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสุมณฑา  สิงข์ชา
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ว่าที่ ร.ท.วิเชียร  กีไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสนธยา  กีไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนากาญจน์  อุ่นละออ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางคำเพ็ญ  ทีคา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิวิมล  พวงชมภู
ครู
นางสาวโศภิษฐ์  สุ่มมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววีรนุช  วรามิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต.นงค์รักษ์  ดวงภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอังคณา  ปันแสง
ครูผู้ช่วย