กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจารุวรรณ  เวียงนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางลาวรรณ  แถสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางชนากาญจน์  อุ่นละออ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางเฉลิมพักตร์  สุ่มมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ท.วิเชียร  กีไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางณพิชชา  อารีเอื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี  สุวรรณนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสนธยา  กีไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธัญพร  นามไพร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางยุพเรศ  แหล่งสะท้าน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนภสร  สนิทนวน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางคำเพ็ญ  ทีคา
ครูชำนาญการพิเศษ