กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ว่าที่ ร.ท.วิเชียร  กีไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางลาวรรณ  แถสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสนธยา  กีไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางนภสร  สนิทนวน
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางยุพเรศ  แหล่งสะท้าน
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางณพิชชา  เมืองวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธัญพร  นามไพร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ  เวียงนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนากาญจน์  อุ่นละออ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางคำเพ็ญ  ทีคา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิวิมล  มงคลชู
ครู
นางสาวโศภิษฐ์  สุ่มมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววีรนุช  วรามิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมณฑา  สิงข์ชา
ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต.นงค์รักษ์  ดวงภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ