รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางณพิชชา เมืองวงษ์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศศ.บ.
สาขาวิชา ::
  ภาษาไทย
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  ศรีวิชัย (สีน้ำเงิน)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  084-409-3700