คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายละเอียดบุคลากร
ชื่อ-สกุล :: ศิวิมล พวงชมภู
ตำแหน่ง :: ครู
วิทยฐานะ :: ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :: ค.บ.
สาขาวิชา :: ภาษาไทย
สังกัด :: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่พิเศษ :: รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี :: ศรีวิชัย (สีน้ำเงิน)
อีเมล์ :: -
เว็บไซต์ :: -
เบอร์โทรศัพท์ :: 061-496-9665