คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายละเอียดบุคลากร
ชื่อ-สกุล :: สุมณฑา สิงข์ชา
ตำแหน่ง :: ครู
วิทยฐานะ :: ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :: ศษ.ม.
สาขาวิชา :: หลักสูตรและการสอน
สังกัด :: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี :: ศรีวิชัย (สีน้ำเงิน)
อีเมล์ :: -
เว็บไซต์ :: -
เบอร์โทรศัพท์ :: 099-824-7732