รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสุมณฑา สิงข์ชา
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.ม.
สาขาวิชา ::
  หลักสูตรและการสอน
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  ศรีวิชัย (สีน้ำเงิน)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  099-824-7732