รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวโศภิษฐ์ สุ่มมาตย์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศศ.ม.
สาขาวิชา ::
  ภาษาไทย
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณะสี ::
  ศรีวิชัย (สีน้ำเงิน)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-952-7145