คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายละเอียดบุคลากร
ชื่อ-สกุล :: โศภิษฐ์ สุ่มมาตย์
ตำแหน่ง :: ครู
วิทยฐานะ :: ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :: ศศ.ม.
สาขาวิชา :: ภาษาไทย
สังกัด :: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่พิเศษ :: -
คณะสี :: ศรีวิชัย (สีน้ำเงิน)
อีเมล์ :: -
เว็บไซต์ :: -
เบอร์โทรศัพท์ :: 081-952-7145