คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายละเอียดบุคลากร
ชื่อ-สกุล :: คำเพ็ญ ทีคา
ตำแหน่ง :: ครู
วิทยฐานะ :: ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :: ศษ.ม.
สาขาวิชา :: การจัดการแหล่งเรียนรู้
สังกัด :: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่พิเศษ :: รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี :: ศรีวิชัย (สีน้ำเงิน)
อีเมล์ :: -
เว็บไซต์ :: -
เบอร์โทรศัพท์ :: 087-954-9678