รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางคำเพ็ญ ทีคา
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.ม.
สาขาวิชา ::
  การจัดการแหล่งเรียนรู้
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณะสี ::
  ศรีวิชัย (สีน้ำเงิน)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  087-954-9678