คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายละเอียดบุคลากร
ชื่อ-สกุล :: ศราวุฒิ ไล้เลิศ
ตำแหน่ง :: ครู
วิทยฐานะ :: -
วุฒิการศึกษา :: ศษ.บ.
สาขาวิชา :: การสอนภาษาไทย
สังกัด :: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่พิเศษ :: -
คณะสี :: -
อีเมล์ :: -
เว็บไซต์ :: -
เบอร์โทรศัพท์ :: 0928501654