รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  ว่าที่ ร.ต.นงค์รักษ์ ดวงภักดี
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ค.บ.
สาขาวิชา ::
  ภาษาไทย
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณะสี ::
  ศรีวิชัย (สีน้ำเงิน)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-183-6449