กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางเครือวัลย์  ทองวันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเกรียงศักดิ์  ศรีน้ำเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ว่าที่ ร.ต.สรพันธ์  เปรมเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางกรรณิการ์  พันธภิบาล
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายจิรภัทร  สมคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางวนิดา  สูงสันเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวทับทิม  มนตรีพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสลินดา  โคตรภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิภาดา  เศรษฐโกศล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรองรัตน์  แก้วนาคูณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมงคล  คลังมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวาสนา  วิวาสุขุ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชมกาญจน์  จันหัวนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุนันทา  ด่านวันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรลดา  ปิ่นเจริญ
ครูชำนาญการ
นายวิชาญ  น้อยเมืองเปลือย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวฉัตรสุดา  บุญเสริม
ครู
นางนันทพร  ภาวะสี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณชญา  ฉอสุวรรณชาติ
ครู
นางนริศรา  แสงสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวลัยพร  พาโคกทม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
ครูชำนาญการ