กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางเครือวัลย์  ทองวันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายเกรียงศักดิ์  ศรีน้ำเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ว่าที่ ร.ต.สรพันธ์  เปรมเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางกรรณิการ์  พันธภิบาล
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายจิรภัทร  สมคำ
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวเกศินี  ปริปุณณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจุฬาลักษณ์  พงษากิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวนิดา  สูงสันเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวทับทิม  มนตรีพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสลินดา  โคตรภักดี
ครูชำนาญการ
นางวิภาดา  เศรษฐโกศล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรองรัตน์  แก้วนาคูณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมงคล  คลังมนตรี
ครูชำนาญการ
นางวาสนา  วิวาสุขุ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชมกาญจน์  จันหัวนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุนันทา  ด่านวันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรลดา  ปิ่นเจริญ
ครู
นายวิชาญ  น้อยเมืองเปลือย
ครู