คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสลินดา  โคตรภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเกรียงศักดิ์  ศรีน้ำเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางชมกาญจน์  จันหัวนา
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวสุนันทา  ด่านวันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวิชาญ  น้อยเมืองเปลือย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางกรรณิการ์  พันธภิบาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจิรภัทร  สมคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมงคล  คลังมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรลดา  ปิ่นเจริญ
ครูชำนาญการ
นางสาวฉัตรสุดา  บุญเสริม
ครู
นางนันทพร  ภาวะสี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณชญา  ฉอสุวรรณชาติ
ครู
นางนริศรา  แสงสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
ครูชำนาญการ
นางมัชฌิมา  โรแวน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศศิวิมล  ศรีทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชานนท์  กุสุริย์
ครู
นายภัทรดนัย  นันสถิตย์
ครูชำนาญการ