รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวมณชญา ฉอสุวรรณชาติ
ตำแหน่ง ::
  ครู
วุฒิการศึกษา ::
  ศศ.ม.
สาขาวิชา ::
  ภาษาเกาหลี
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คณะสี ::
  เชียงแสน (สีเหลือง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  088-037-7172