รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวภัทรลดา ปิ่นเจริญ
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ::
  ศศ.บ.
สาขาวิชา ::
  ภาษาจีน
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คณะสี ::
  เชียงแสน (สีเหลือง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  085-321-2489