รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายเกรียงศักดิ์ ศรีน้ำเงิน
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศศ.ม.
สาขาวิชา ::
  ภาษาฝรั่งเศส
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  เชียงแสน (สีเหลือง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-603-8290