รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวฉัตรสุดา บุญเสริม
ตำแหน่ง ::
  ครู
วุฒิการศึกษา ::
  ศศ.บ.
สาขาวิชา ::
  ภาษาญี่ปุ่น
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คณะสี ::
  เชียงแสน (สีเหลือง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  083-146-6515