รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายจิรภัทร สมคำ
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ค.บ.
สาขาวิชา ::
  ภาษาอังกฤษ
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  เชียงแสน (สีเหลือง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  090-367-5737