รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางนันทพร ภาวะสี
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ค.ด.
สาขาวิชา ::
  การบริหารจัดการ การศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คณะสี ::
  เชียงแสน (สีเหลือง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  089-511-1027