รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายมงคล คลังมนตรี
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศศ.ม.
สาขาวิชา ::
  ภาษาอังกฤษ
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คณะสี ::
  เชียงแสน (สีเหลือง)
อีเมล์ ::
  krumk2010@gmail.com
เว็บไซต์ ::
  http://www.krutongtang.wordpress.com
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-955-2617