กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายสุเทพ  สายโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสหัทยา  สงฆ์สังวรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายรังสรรค์  ต้นทัพไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพชรัตน์  จารุตัน
ครูชำนาญการ
นางสาวปริยานลิน  เชาว์ประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกนกวรรณ  นิโรคะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศุภชัย  ไพรินทร์
ครู