รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายวรวิชย์ จันทร์เพ็ง
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  หลักสูตรและการสอน
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
เบอร์โทรศัพท์ ::
  089-277-4837