รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางกนกวรรณ นิโรคะ
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.ม.
สาขาวิชา ::
  การบริหารการศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่พิเศษ ::
  หัวหน้ากลุ่มสาระ
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-065-5606