รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายรังสรรค์ ต้นทัพไทย
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  หลักสูตรและการสอน
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
เบอร์โทรศัพท์ ::
  087-237-2202