รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  วท.ม.
สาขาวิชา ::
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-544-6990