กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายอุเทน  กาญวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายยุทธพร  บิลจรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางเสาวณิต  ร่มศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสุวะรา  จุนทวิเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางพิชดา  รจนัย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางวารีย์  รัตนภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวสันต์  สูงสันเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศุภชัย  ดิษฐเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมยศ  ทีคา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสัจจา  สุขศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประไพรศรี  เหง้าชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารยา  สุขประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวรศักดิ์  โพธิสาขา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนงาน
นางสาวชนิดา  พลแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายดำรงศักดิ์  ปัญญาทิพย์
ครูชำนาญการ
นางชวนพิศ  สัจจภาณี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวลีฉัตร  วิบูลย์กุล
ครูชำนาญการ
นางสุภาวดี  สินทรธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิมลรัตน์  ดวงประทุม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายไชยยงค์  วรนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปาจิต  ศรีสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปองสุข  หลวงวังโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเรืองฤทธิ์  บุตรน้ำเพชร
ครูชำนาญการ
นายบัณฑิต  พรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุดใจ  กองมะลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวดี  ศรีนุเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรางค์ทิพย์  นครไพร
ครูชำนาญการ
นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันท์นภัส  คำผา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางททัยรัตน์  จันทศิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเพิ่มพูน  เสนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสำเนียง  ขันบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศริญา  จตุแทน
ครูชำนาญการ
นางสาวสุภาณี  คำสี
ครูผู้ช่วย