กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายอุเทน  กาญวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายยุทธพร  บิลจรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางเสาวณิต  ร่มศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสุวะรา  จุนทวิเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางพิชดา  รจนัย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวสันต์  สูงสันเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมยศ  ทีคา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประไพรศรี  เหง้าชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายดำรงศักดิ์  ปัญญาทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารยา  สุขประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชวนพิศ  สัจจภาณี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวลีฉัตร  วิบูลย์กุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาวดี  สินทรธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิมลรัตน์  ดวงประทุม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายไชยยงค์  วรนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปาจิต  ศรีสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเรืองฤทธิ์  บุตรน้ำเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบัณฑิต  พรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุดใจ  กองมะลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวดี  ศรีนุเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรางค์ทิพย์  นครไพร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันท์นภัส  คำผา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางททัยรัตน์  จันทศิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเพิ่มพูน  เสนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสำเนียง  ขันบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศริญา  จตุเทน
ครูชำนาญการ
นางสาวสุภาณี  คำสี
ครูผู้ช่วย
นางเกตวดี  ศรีทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุเมธ  หาญเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัญญา  กลางสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ดร.ณัฐชา  แก้วเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนกรัตน์  คืนดี
ครูผู้ช่วย