กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางวารีย์  รัตนภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายยุทธพร  บิลจรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางเสาวณิต  ร่มศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสุวะรา  จุนทวิเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอุเทน  กาญวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวสันต์  สูงสันเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศุภชัย  ดิษฐเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมยศ  ทีคา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายขจรเกียรติ  ประเสริฐสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา  สัจจะมโน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสัจจา  สุขศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประไพรศรี  เหง้าชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์ชัย  รัตนภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารยา  มูลมั่งมี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวรศักดิ์  โพธิสาขา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนงาน
นางสาวชนิดา  พลแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายดำรงศักดิ์  ปัญญาทิพย์
ครู
นางพิชดา  รจนัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชวนพิศ  สัจจภาณี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวลีฉัตร  วิบูลย์กุล
ครูชำนาญการ
นางสุภาวดี  สินทรธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิมลรัตน์  ดวงประทุม
ครู
นายไชยยงค์  วรนาม
ครูชำนาญการ
นายปาจิต  ศรีสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปองสุข  หลวงวังโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเรืองฤทธิ์  บุตรน้ำเพชร
ครูชำนาญการ
นายบัณฑิต  พรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกิต  คณะนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุดใจ  กองมะลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวดี  ศรีนุเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรางค์ทิพย์  นครไพร
ครู
นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันท์นภัส  คำผา
ครูชำนาญการพิเศษ