รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางประไพรศรี เหง้าชัยภูมิ
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.ม.
สาขาวิชา ::
  มัธยมศึกษา(คณิตศาสตร์)
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะสี ::
  อยุธยา (สีแดง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-964-8969