รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายยุทธพร บิลจรัญ
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.ม.
สาขาวิชา ::
  การบริหารการศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  อยุธยา (สีแดง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  085-001-9578