รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางชนกรัตน์ คืนดี
ตำแหน่ง ::
  ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ::
  ค.บ.
สาขาวิชา ::
  คณิตศาสตร์
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะสี ::
  อยุธยา (สีแดง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  061-446-9979