รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวสุภาณี คำสี
ตำแหน่ง ::
  ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ::
  ศศ.ม.
สาขาวิชา ::
  การสอนคณิตศาสตร์
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะสี ::
  อยุธยา (สีแดง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  085-001-4678