รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางวิมลรัตน์ ดวงประทุม
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  วท.ม.
สาขาวิชา ::
  คณิตศาสตร์ศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะสี ::
  อยุธยา (สีแดง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  086-224-7788