รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางเสาวณิต ร่มศรี
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  การวัดผลการศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  อยุธยา (สีแดง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  083-402-8522