กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวีรศักดิ์  บุญวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายธีรวุฒิ  หอมอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวุฒินันท์  โคตรทิพย์
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสิรินุช  สุจริต
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางปราณี  พื้นแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุกัญญา  ไชยคิรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประกอบ  เหง้าชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปิยนันท์  รินทา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิภาศิริ  กาฬอ่อนศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเบญจพร  แก้วมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประคัลภ์  นันตะเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุคนธ์  มุราชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอาคม  ศรีสุข
ครูชำนาญการ
นางจรัสศรี  ศรสุทธิ์
ครูชำนาญการ
นางสาวจิราพร  พิมพ์วิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ดร.ยุทธกรณ์  ก่อศิลป์
ครูชำนาญการ
นายนิยม  ทิพจักร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิศมัย  สิงห์เสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพียงจันทร์  อะทาโส
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเด่นพงษ์  ใจหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ