กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางประกอบ  เหง้าชับภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเสรี  นาไชยโย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวีรศักดิ์  บุญวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางปิยนันท์  รินทา
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายโกวิท  อ่อนประทุม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบุญช่วย  แถสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปราณี  พื้นแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธีรวุฒิ  หอมอินทร์
ครู
นายปฐม  พันสลาบขวา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิภาศิริ  กาฬอ่อนศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประคัลภ์  นันตะเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเบญจพร  แก้วมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุกัญญา  ไชยคิรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุคนธ์  มุราชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอาคม  ศรีสุข
ครู
นายวันชาติ  สุ่มมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจรัสศรี  ศรสุทธิ์
ครูชำนาญการ
นางสาวจิราพร  พิมพ์วิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวุฒินันท์  โคตรทิพย์
ครู
นายยุทธกรณ์  ก่อศิลป์
ครู
นางสาวอาภรณ์  พงศ์ศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ