กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางปราณี  พื้นแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสุกัญญา  ไชยคิรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวีรศักดิ์  บุญวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางประกอบ  เหง้าชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเสรี  นาไชยโย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปิยนันท์  รินทา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบุญช่วย  แถสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิภาศิริ  กาฬอ่อนศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธีรวุฒิ  หอมอินทร์
ครูชำนาญการ
นางเบญจพร  แก้วมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประคัลภ์  นันตะเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุคนธ์  มุราชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอาคม  ศรีสุข
ครูชำนาญการ
นางจรัสศรี  ศรสุทธิ์
ครูชำนาญการ
นางสาวจิราพร  พิมพ์วิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวุฒินันท์  โคตรทิพย์
ครูชำนาญการ
นายยุทธกรณ์  ก่อศิลป์
ครูชำนาญการ
นายนิยม  ทิพจักร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิศมัย  สิงห์เสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพียงจันทร์  อะทาโส
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสิรินุช  สุจริต
ครูชำนาญการพิเศษ