รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางพิศมัย สิงห์เสนา
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.บ.
สาขาวิชา ::
  ประวัตศาสตร์
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  065-316-6394