รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายอาคม ศรีสุข
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ::
  ค.บ.
สาขาวิชา ::
  ภูมิศาสตร์
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะสี ::
  รัตนโกสินทร์ (สีฟ้า)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  087-861-5480