รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายวีรศักดิ์ บุญวิเศษ
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ค.บ.
สาขาวิชา ::
  สังคมศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้าที่พิเศษ ::
  หัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  รัตนโกสินทร์ (สีฟ้า)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  085-463-7219