รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายธีรวุฒิ หอมอินทร์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.บ.
สาขาวิชา ::
  สังคมศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  รัตนโกสินทร์ (สีฟ้า)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  084-512-8297