รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสิรินุช สุจริต
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.บ.
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  รัตนโกสินทร์ (สีฟ้า)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  093-545-3183