กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายนิรันดร์  โคตรสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางอัจฉรียา  หินซุย
ครูชำนาญการ
นายประวิทย์  จิตศีล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกอบกุล  คูณคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเอื้องฟ้า  สุขประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธีรา  สอนใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมสมัย  เกตุพิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนภัสนันท์  ศรีคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ