กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายนิรันดร์  โคตรสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางธีรา  สอนใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว
นางอัจฉรียา  หินซุย
ครูชำนาญการ
นางกอบกุล  คูณคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเอื้องฟ้า  สุขประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมสมัย  เกตุพิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรภรณ์  นะเวรัมย์
ครูชำนาญการ