คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวพัชรภรณ์  นะเวรัมย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
images/Person/NoPic.jpg
นางอัจฉรียา  หินซุย
ครูชำนาญการ
นางเอื้องฟ้า  สุขประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธีรา  สอนใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมสมัย  เกตุพิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุธัญญา  โพธิ์คลัง
ครูอัตราจ้าง