รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสมสมัย เกตุพิบูลย์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ค.บ.
สาขาวิชา ::
  ธุรกิจศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เบอร์โทรศัพท์ ::
  087-252-3919