รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวพัชรภรณ์ นะเวรัมย์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน