คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายกฤษณ์  จุนทวิเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวจิราพร  พิมพ์วิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชลธิชา  จตุเทน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิราภรณ์  ชนไพโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ