กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายไกรเวทย์  อินธิสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายกฤษณ์  จุนทวิเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางจิราภรณ์  ชนไพโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเฉลิมพล  อินทวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา  ศรีนิลทา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมชัย  สุขกวี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชลธิชา  จตุเทน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางคนธรส  ตันสิทธิแพทย์
ครูชำนาญการพิเศษ