กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายไพฑูรย์  แสนเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางกัญตรพักตร์  ศรีคะเณย์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายไกรเวทย์  อินธิสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเฉลิมพล  อินทวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา  ศรีนิลทา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตนาภรณ์  สาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมชัย  สุขกวี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชลธิชา  จตุเทน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกฤษณ์  จุนทวิเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิราภรณ์  ชนไพโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเจตวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์
นางสาวอรวรรยา  เย็นวัฒนา
ครู
นางสาวพรพินิจ  นิจสุข
ครูผู้ช่วย