กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายไกรเวทย์  อินธิสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเฉลิมพล  อินทวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางรัตนา  ศรีนิลทา
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางรัตนาภรณ์  สาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางกัญตรพักตร์  ศรีคะเนย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนีรนุช  ศรีละมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเดชา  ผ่านสถิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรบูล  สมทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบวร  ค้อชากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมารุต  โคตรุฉิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมชัย  สุขกวี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชัยศักดิ์  แตงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชลธิชา  จตุเทน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกฤษณ์  จุนทวิเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริอร  เต็งสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิราภรณ์  ชนไพโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเจตวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
ครู
ผู้ช่วยหัวหน้างานสารสนเทศ
นางสาวอรวรรยา  เย็นวัฒนา
ครูผู้ช่วย
นายไพฑูรย์  แสนเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ